Regulamin i warunki korzystania

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego florencja.com.pl, (dalej jako: Serwis), w tym w szczególności prawa i obowiązki Administratora, i Użytkowników.
  • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, dane kontaktowe: numer telefonu +48 533 064 536, adres e-mail: biuro@florencja.com.pl.
  • Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności wraz z polityką cookies, znajdująca się w Serwisie.
  • Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Serwis stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych Serwisie, w całości lub w części, chyba że osobne porozumienia (umowy) z użytkownikami określają uprawnienia stron w odmienny sposób. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie i nie jest możliwe wykorzystanie praw Usługodawcy bez uzyskania wyraźnie udzielonej zgody.
 2. Definicje
 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu, użyte poniżej określenia oznaczają:

  • Usługodawca – FLORENCJA Florek Katarzyna, Kmak Beata s.c., Kamionka Wielka 767, 33-334 Kamionka Wielka, NIP PL7343569217, REGON 382826327, dane kontaktowe: numer telefonu +48 533 064 536, adres e-mail: biuro@florencja.com.pl
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, opisane w Warunkach Korzystania z Serwisu (Regulaminie), w szczególności takie jak możliwość przeglądania treści zawierającej informacje o Restauracjach, ich usługach, a także możliwość złożenia zamówienia.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • Wiadomości systemowe – informacje i komunikaty przesyłane lub udostępniane w inny sposób Użytkownikom.
 4. Obowiązki Użytkownika i Administratora
  • Zarówno Administrator, jak i korzystający z Serwisu Użytkownik oraz Usługodawca mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  • Zakazane jest wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Stron. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Użytkownika oraz Administratora na szkodę majątkową jak i wizerunkową.
  • Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości, w tym w szczególności również wizualizacji oferowanych potraw.
  • Administrator zastrzega, że wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Postanowienia końcowe
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
  • O wszelkich zmianach Regulaminu informacje będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem w Serwisie lub na adres poczty elektronicznej.
  • Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  • Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, w tym w szczególności pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, właściwe jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla siedziby Administratora.
  • Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
Ta strona używa plików cookies i posiada własną Politykę Prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Korzystając z tej strony, akceptujesz te zasady zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji